Ritrýni greina

Leiðbeiningar fyrir ritrýna

Ritrýni í tímaritinu Tölvumál er nafnlaus á báða bóga og lesa a.m.k. tveir aðilar hverja grein. Ritrýnar eru beðnir að skrifa greinargerð og taka tillit til eftirfarandi atriða þegar þeir meta greinarnar, eftir því sem við á. Einnig má gjarnan skrifa athugasemdir á sjálft handrit greinarinnar.

  1.    Er heiti greinarinnar lýsandi fyrir efni hennar?
  2.    Er útdráttur nákvæmur, lýsandi og í samræmi við innihald greinarinnar?
  3.    Er meginefni greinar, tilgangi og efnistökum lýst í inngangi?
  4.    Er greinin sett í fræðilegt samhengi?
  5.    Er gerð grein fyrir nýjustu rannsóknum á sviðinu?
  6.    Er gerð grein fyrir mikilvægi rannsóknarefnisins?
  7.    Er tilgangur rannsóknarinnar og/eða rannsóknarspurningar ljós?
  8.    Er gerð grein fyrir rannsóknarsniði og rannsóknaraðferðum?
  9.    Er gerð skýr grein fyrir hvernig unnið var úr gögnum?
10.    Eru niðurstöður settar fram á skýran hátt og studdar þeim gögnum sem safnað var?
11.    Eru ályktanir sem dregnar eru af niðurstöðum svör við þeim spurningum sem lagt var af stað með og studdar þeim gögnum
          sem safnað var og þeim kenningum og heimildum sem fjallað hefur verið um?
12.    Er niðurlag greinarinnar skýrt fram sett?
13.    Bætir greinin við skilning og þekkingu á sviðinu?
14.    Leggur greinin eitthvað af mörkum til rannsókna, starfsvettvangs eða  stefnumörkunar á sviði upplýsingatækni?
15.    Er greinin skýr hvað varðar málfar og framsetningu?
16.    Er heimildanotkun í samræmi við kröfur sem gerðar eru til fræðilegra greina (APA kerfið)?
17.    Aðrar athugasemdir.

Þegar þú hefur lesið yfir greinina og gert athugasemdir biðjum við þig að setja hana í einn af eftirfarandi flokkum:

1.    Hægt er að birta greinina óbreytta.
2.    Hægt er að birta greinina eftir smávægilegar lagfæringar.
3.    Hugsanlega má birta greinina ef hún verður endurskoðuð og löguð.
4.    Ekki er hægt að birta greinina.í ritrýndum flokki

Vinsamlega rökstyðjið niðurstöðu ykkar.

Leiðbeiningar fyrir greinahöfunda í ritrýndum flokki

Tímaritið Tölvumál kemur út einu sinni til tvisvar á ári. Greinar til ritrýni skulu berast 5 mánuðum fyrir áætlaðan útgáfudag. Allar ritrýnigreinar skal senda til ritstjóra á tölvutæku formi.

Ritnefnd tekur afstöðu til þess hvort ritrýnd grein fæst birt í tímaritinu. Við ákvörðun um birtingu er í fyrsta lagi tekið mið af þeirri stefnu að um sé að ræða fræðilegar og/eða rannsóknartengdar greinar, í öðru lagi að þær eigi erindi til þeirra sem sinna upplýsingatæknimálum. Í þriðja lagi verður gætt að heildasvip tímaritsins hverju sinni.

Meginreglan er sú að innsendar greinar hafi ekki birst annars staðar. Undantekning er gerð frá þessari reglu ef ritnefnd telur greinar sem birst hafa í viðurkenndum erlendum fagtímaritum eftirsóknarverðar til birtingar á íslensku. Erlendum fræðimönnum er heimilt að birta efni í tímaritinu á ensku. Fyrsti höfundur greinar er jafnframt ábyrgðarmaður.

Ef ritnefnd metur greinina svo að hún eigi erindi í tímaritið og uppfyllir kröfur um efni og framsetningu er hún send til a.m.k. tveggja aðila til ritrýningar. Grein sem samþykkt er með fyrirvara um að brugðist sé við faglegum ábendingum er send til greinarhöfundar til lagfæringar í samræmi við ábendingar ritrýna og ritstjórnar. Höfundur sendir greinina síðan aftur til ritnefndar með greinargerð um þær breytingar sem hann hefur gert á greininni.

Framsetning efnis
Miðað er við að framsetning efnis sé í samræmi við venjur sem gilda í virtum erlendum vísindatímaritum. Miðað er við APA kerfið við framsetningu efnis, þetta á m.a. við um gerð heimildaskrár, tilvísanir í texta, töflur og myndir, kaflafyrirsagnir og lengd beinna tilvitanna. Reglur um framsetningu má finna t.d. í Handbók Sálfræðiritsins (1995) eftir Einar Guðmundsson, Gagnfræðakveri handa háskólanemum (2002) eftir Friðrik H. Jónsson og Sigurð J. Grétarsson og Publication Manual of the American Psychological Association 5. útgáfa (2001).Vitna skal til skírnar- og föðurnafns íslensks höfundar en ekki föðurnafns eingöngu eins og gildir um erlenda höfunda. Jafnfram skal raða íslenskum höfundum í heimildaskrá samkvæmt skírnarnafni þeirra. Ætlast er til að beinar tilvitnanir úr erlendum tungumálum séu þýddar á íslensku.
Handritstexti skal vera með 12 pt. letri (Times New Roman) og línubili 1,5. Einfalt orðabil skal vera á eftir punkti. Notið íslenskar gæsalappir. Greinar skulu vera vel yfirfarnar með tilliti til málfars og framsetningar.
Lengd handrita skal að jafnaði vera 2000-4000 orð. Á forsíðu skal koma fram heiti greinar og nafn höfundar. Á eftir forsíðu á að vera u.þ.b.100 orða útdráttur á íslensku og annar á ensku.Við upphaf greinarinnar sjálfrar skal heiti greinarinnar einnig koma fram, án nafns höfundar.
Lögð er áhersla á að gott myndefni fylgi greinum. Myndir og töflur skulu vera með sem einföldustu sniði og í sér skjölum, en merkt við í handritstexta hvar þær skulu staðsettar (t.d. tafla 1 hér). Myndir skulu vera í prentgæðum.

Viðmiðarnir við ritrýningu
Greinarhöfundum er bent á að við ritrýningu greina er lögð áhersla á eftirfarandi þætti:
•    Útdráttur sé í samræmi við innihald og titill lýsandi.
•    Efnistökum og tilgangi lýst í inngangi.
•    Grein gerð fyrir fræðilegu samhengi og nýjustu rannsóknum, mikilvægi rannsóknarefnisins, tilgangi rannsóknar,
     rannsóknarspurningum, rannsóknarsniði, rannsóknaraðferðum og úrvinnslu gagna.
•    Niðurstöður settar skýrt fram, studdar gögnum og rannsóknarspurningunum svarað.
•    Ályktanir studdar gögnunum og fræðilegri umræðu.
•    Greinin bæti við skilning og þekkingu á sviðinu og leggi af mörkum til rannsókna, starfsvettvangs eða  stefnumörkunar á sviði
     upplýsingatækni.
•    Uppbygging greinarinnar sé skilmerkileg með tilliti til inngangs, meginmáls og niðurlags.
•    Vandað til frágangs og málfars.

 

Ský - Skýrslutæknifélag Íslands (The Icelandic Computer Society)
480870-0189 | Engjateigi 9 | 105 Reykjavík | 553 2460 | sky@sky.is